Mūzikas vēsture un teorija

Speciālitātes apraksts

Izglītības programma “Mūzikas vēsture un teorija” ir piemērota audzēkņiem, kuri mīl mūziku, grib darboties mūzikas jomā, bet neredz sevi kā solistu vai orķestra mākslinieku.

Šajā specialitātē iegūtās vēsturiskās zināšanas, analītiskās un radošās prasmes ļaus darboties dažādās profesijās: mūzikas vēsturnieks, komponists, skolotājs, mūzikas kritiķis, radio un TV raidījumu veidotājs, lektors, koncertu organizators.

Līdzās vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem tiek apgūta mūzikas literatūra, mūzikas teorija, solfedžo, harmonija, skaņdarbu analīze, polifonija, klavierspēle, kompozīcija, muzikoloģijas un etnomuzikoloģijas pamati, mūzikas instrumentu mācība, bibliogrāfija, pedagoģiskā metodika un prakse. Mācību plānā iekļauts arī izvēles priekšmets, kas sniedz iespēju turpināt iepriekš apgūtā instrumenta spēli, vai arī iemācīties kaut ko jaunu.

Pēc MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas Latvijas vai ārzemju augstskolās, kas īsteno mūzikas vēstures, etnomuzikoloģijas, kompozīcijas, pedagoģijas vai kultūras studiju programmas.

Apskatīt video

Mācībspēki

Ieva Rozenbaha

Nodaļas vadītāja

Uzzināt vairāk

Ieva Rozenbaha

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalautūru (1997) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru (1999), iegūstot mākslas maģistra (Mg. art.) akadēmisko grādu. No 2006. līdz 2009. gadam studējusi JVLMA doktora studiju programmā, izstrādājot promocijas darbu par polifoniju un rekviēma žanru latviešu komponistu daiļradē. JVLMA docētāja kopš 1998. gada, 2000. gadā JVLMA ievēlēta lektora amatā.  JVLMA vada teorētiskos studiju kursus bakalaura studiju programmās harmonijā, polifonijā un mūzikas teorijā. 2015. gadā ieguvusi Mākslas zinātnes doktora zinātnisko grādu.

Dina Heidemane

Uzzināt vairāk

Dina Heidemane

Mūziku sākusi apgūt Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas klavieru klasē. Mācības turpinājusi Ventspils Mūzikas vidusskolas Mūzikas teorijas nodaļā. Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju muzikoloģijas specialitātē, iegūstot bakalaura (1992) un mākslas maģistra grādu (1997). Jāņa Torgāna vadībā izstrādāto diplomdarbu tēmas ir saistītas ar mūzikas semiotikas izpēti.

Studiju laikā uzsākusi pedagoģisko darbu Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. No 1992. gada strādā par teorētisko priekšmetu skolotāju Ventspils Mūzikas vidusskolā, no 2001. gada – Mūzikas vēstures un teorijas nodaļas vadītāja.

Rihards Dubra

Uzzināt vairāk

Rihards Dubra

Dzimis 1964. gada 28. februārī, Rīgā

IZGLĪTĪBA
1994.-1996. – mākslas maģistrs kompozīcijas specialitātē (J.Vītola Latvijas Mūzikas
Akadēmija).
1982. – 1989. – J.Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas kompozīcijas nodaļa, piešķirta
komponista un mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga kvalifikācija.
1978. – 1982. – Em. Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas mūzikas teorijas nodaļa.
1971.-1978. – Jūrmalas Mūzikas skolas klavieru klase.

DARBA PIEREDZE
1985. – 2015. kompozīcijas un mūzikas teorētisko priekšmetu pasniedzējs Jūrmalas Mūzikas
vidusskolā.
1994. – 1995. Ērģelnieks Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā.
1999. – līdz šim laikam piedalās Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas baznīcas mūzikas dzīvē.
2003.-2004. gadā darbojies Jūrmalas Domes Kultūras Konsultatīvās Padomes sastāvā.
2004.-2005. gadā improvizācijas un kompozīcijas pasniedzējs J.Vītola Latvijas Mūzikas
Akadēmijas neklātienes studentiem.
2006.-2008. Dziesmusvētku Sakrālās mūzikas koncerta mākslinieciskais vadītājs.
2012.-2013. Dziesmusvētku Padomes loceklis un Dziesmusvētku Mākslinieciskās Padomes
vadītāja vietnieks.
No 2004.gada līdz šim laikam – regulārs Latvijas un Starptautisko koru konkursu žūriju
loceklis Latvijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Austrijā un Slovākijā.
No 2012.gada līdz šim laikam regulārs Latvijas un Starptautisko kompozīcijas konkursu
žūrijas loceklis Latvijā, Polijā, Vācijā, Japānā.
No 2016.gada kompozīcijas un mūzikas teorētisko priekšmetu pasniedzējs PIKC “Ventspils
Mūzikas Vidusskola”.
PAPILDUS IZGLĪTĪBA UN CITAS PRASMES
Pārvalda ērģeļu spēli.
Pārvalda gregorikas dziedāšanas tehnikas – regulāri piedalās dažādās meistarklasēs: Beļģijā
– Vatū gregorikas nedēļās, Vācijā benediktīņu klosteros Gerlēvē un Minster-Švarcahā,
Austrijā prof.F.K.Prasla, doc.K.Pfeiferes-Huberihas, prof.S.Kloeknera un prof. A.Russi
semināros.
Nošu u.c. datorgrafika.
VALODU ZINĀŠANAS
Pārvalda latgaliešu, latviešu, vācu, angļu un krievu valodas.
Elementāras saziņas līmenī, lietuviešu, poļu un franču valodas.
Lasītprasmes un tulkošanas līmenī – zviedru un latīņu valodas.
AUDIOIERAKSTI
1996. „Alpha & Omega“, Cambridge Chorale, ©Classical Recording Company, England
1998. „Riharda Dubras Ziemassvētku dziesmas“ – Rīgas 1. Mūzikas skola /©Gailītis G.,
Latvija
2000. Autordisks „Northern Lights“, Cambridge Chorale, ©Meridian, England
2001. Autordisks „Oculus non vidit“ Schola Cantorum Riga, ©Musica Baltica, Latvija
2003. Autordisks „Signum Magnum“,©Valsts Akadēmiskais koris „Latvija“, Latvija
2005. Skaņdarbs “Domine Dominus Noster” iekļauts tāda paša nosaukuma vokālā
ansambļa “Anima Solla” kompaktdiskā.
1999.-2003. Ērģeļskaņdarbs “Mūžīgo pakalnu ilgošanās” iekļauts vairākos Latvijā iznākušos
ērģeļmūzikas kompaktdiskos.
2006. “Te Deum” ©Valsts Akadēmiskais koris „Latvija“, Latvija
2006. “Etīde” klavierēm (J.Žvikovs) iekļauta Latviešu klaviermūzikas antoloģijas CD.©Juris
Žvikovs
2006. “Tēvs mūsu” iekļauts Rīgas Sv.Jāņa baznīcas kora kompaktdiskā “Dievs dziesma
man”,
©Rīgas Sv.Jāņa Ev.lut.draudze
2007. “Dziesmas pusnakts tumsā” vokālais ansamblis “Putni”, ©Hermaņa Brauna fonds,
Latvija
2007. “Cantus in Aeternum” P.Stradiņa Universitates koris, LNSO, ©Rīgas Stradiņa
universitāte, Latvija
2007. “Salve Regina” iekļauta Ensemble Vocale Calycanthus” diskā “Aurora”
©2007 La Botega Discantica
2007. “Lux aeterna” saksafonu kvartetam (Rīgas Saksafonu kvartets), iekļauts J.Vītola LMA
prezentācijas CD.
2007. “Lux aeterna” saksafonu kvartetam (Rīgas Saksafonu kvartets), iekļauts CD “Music
for Winds by Latvian Composers” ©2007 LMIC.
2007. “Laetentur Caeli”, koris “Kamēr…”,”Altera Veritas”, iekļauts CD “Veltījumi”
©2007 “Kamēr…”.
2008. “Hail Queen of Heaven”, “Ja tu no debesīm nonāksi”, Valsts Akadēmiskais koris
Latvija, diriģents Māris Sirmais, iekļauts CD “No Baltijas krasta” /©2008 VAK Latvija
2008. “Cantus orationis” (Koncerts saksafonam un ērģelēm) iekļauts tāda paša nosaukuma
K.Adamaites un A.Sīmaņa diskā. Izdevējs: Latvijas radio.
2008. Autordisks “Riharda Ziemassvētki”, Anima Solla, ©Musica Baltica
2009. “Stetit Angelus” Royal Holloway Choir, iekļauts CD “Dreamland” ©Hyperion
Records England
2009. Autordisks “Hail, Queen of Heaven”, Royal Holloway Choir, cond. Rupert Gough,
©Hyperion Records England
2009. “Der Heilige Abend kommt hernieder” Miriam Feuersinger (Soprano) & Jan
Katzschke (Conductor), iekļauts CD “Ich schau dich staunend an” ©Crescendo, Basel-CH
2010. “Rīt jau jābūt…”, koris “Kamēr…”, dirģents Māris Sirmais, iekļauts kora
“Kamēr…”jubilejas CD “Mīlas madrigāli” © jauniešu koris “Kamēr…”
2011. Autordisks “Lauda Anima Mea”, Anima Solla, © Musica Baltica
2012. “Ubi Caritas” un “O Crux Ave” iekļauts CD “Nova et vetera”, koris “Gregoriana”,
diriģents Jan Mikušek, © Gregoriana, Slovākija
2012. “O Radix Jesse” iekļauts CD “Advent ad Merton”, Choir of Merton Colledge, Oxford,
©Delphian Records Ltd.
2012. “Laudate Dominum” un “Missa de Spiritu Sancto” iekļauts CD “Iubilatio”, RDKS
meiteņu koris, Vita Kalnciema (ērģeles), diriģente Aira Birziņa ©Aira Birziņa/Rīgas Doma
pārvalde
2012 “Ecce Dominus” iekļauts CD “Dāvida dziesmas”, Gunta Davidčuka, Kristīne
Adamaite, Artis Sīmanis, © SAD 3 2012
2012. Autordisks “Ziemassvētku oratorija” (Oratorio in Natali Gaudio), Swedbank
koris/RDKS jauktais koris, Gadsimtu orķestris, diriģents Artūrs Ancāns, © Swedbank koris
2013. “Te Deum” iekļauts CD “ Enchanting Latvia” VAK Latvija, LNSO, diriģents Ainārs
Rubiķis, ©hr2 kultur, © GEMA
2014. “Etīde” klavierēm iekļauta CD “Music of the North”, Lydia Maria Bader, © Carisma,
Germany
2014. Autordisks “Mystic Rose”, Daniella Ganeva, © Daniella Ganeva/Graham Instrall,
England
2014. “Lux aeterna” iekļauts saksafonu ansambļa “Claire/Obscur” CD “Berlin
Counterpoint”,
©Solo Musica, 2014
2015. “Hail, Queen of Heaven” ieklauta CD ”Aufbruch”, © Molto Cantabile, Luzern,
Schweiz
2015. “The Dream of Invisible Rain” iekļauts CD ”Uusia Ystävyyksiä”, ©Pekka Niskanen,
Rovaniemi,
Finnland
2015. “A child’s prayer” iekļauta CD “Carols From Royal Holloway”, © Edition Peters
Artist Management Ltd.
2016. “Tēvs Mūsu”, “Missa simplex II’, “Miserere mei” un “O crux ave” iekļauti CD “Tēvs
Mūsu”, Kwansei Gakuin Choir, ©Kwansei Gakuin Choir, Japan
2016. “Memories Landscape” iekļauts CD “Rothko in Jazz”, arr.by Māris Briežkalns
Quintet, ©MMC Contemporary Music Centre
2017. “Ave Maria V” iekļauts CD “MARIA Himmelskoenigin”, Onzemble Köln,
©sppr-verlag, Köln, Deutschland 2017.
2017. “Toccata for Organ” un “Cantus Annae” iekļauts CD “Cantus Annae”, I.Ezeriete,
A.Reinis, E. Endzele, © LMIC/SKANI 055, Riga, 2017.
2017. “Les Passions d’autumne” iekļauts CD “Contemporary Chamber Music from Latvia”,
trio ART-I-SHOCK, © LMIC/SKANI 057, Riga, 2017
2017. “Felix namque es” un “Ave Maria II” iekļauti CD “Pulcra qua simplex”, Chor
Warszawskiego Universitetu Medicznego, © Requiem Records 2017
2018. Koncerts klavierēm un orķestrim (III.Liepājas koncerts) iekļauts CD “Liepaja Concerti
vol.1”, E.Renemanis, Liepājas simfoniskais orķestris, diriģents Atvars Lakstīgala, ©
Odradek Records (ODRCD362), LLC, Lawrence, USA
2018. “Salve Mater” iekļauts Ensemble La Rose (Piovenne Rocchette, IT) CD “Novecento”,
© Ensemble La Rose
2020. Autordisks Symphony No.2 and “Mystery of His Birth” Liepaja Symphony Orchestra,
conductor Atvars Lakstīgala, Ēriks Kiršfelds, cello // © LMIC/SKANI 080, Riga 2020.
2021. “Ilgošanās” Mecosoprāna balsij, alta saksafonam, čellam un ērģelēm iekļauts CD
“Sirds dziļumā”, Ieva Parša, Artis Sīmanis, Ēriks Kiršfelds, Kristīne Adamaite © SKAP 5
2021
2021. “Vidi quattour angelos”, Mecoprāna balsij un saksafonu kvartetam, iekļauts CD
“Saule tikai”, Ieva Parša, Rīgas Saksafonu Kvartets, © LMIC/SKANI 096, Riga 2021
2021. “Kyrie” un “Agnus Dei”, trompetei un ērģelēm, iekļauts CD “Distant Light”, Jānis
Porietis, Ilze Reine, © LMIC/SKANI
KONCERTDARBĪBA
No 1993.–2004. gadam vokālā ansambļa Schola Cantorum Riga dalībnieks – regulāra
koncertdarbība Latvijā, Vācijā, Beļģijā, Austrijā, Šveicē, ASV.
No 1993. gada un līdz šim laikam ērģeļu improvizāciju performances dažādās Latvijas,
Vācijas, Anglijas, Zviedrijas, Austrijas un Francijas baznīcās.
No 2000. gada un līdz šim laikam regulāra koncertdarbība Zalcburgas Festivāla kora
sastāvā.
PROFESIONĀLĀS AKTIVITĀTES
Kopš 1990. gada – Latvijas Komponistu savienības biedrs.
No 1993.-2003.gadam – regulāri piedalījies Gregorikas nedēļās Latvijā.
No 2000.gada līdz šim laikam – regulāra ikgadēja piedalīšanās Zalcburgas Garīgās Mūzikas
nedēļās rezidējošā komponista un kordziedātāja statusā.
2003.gada februārī vadīja meistarklases kompozīcijā ASV, Springfīldas (MO) Evangel
University kompozīcijas un mūzikas teorijas nodaļas studentiem.
2007. gada augustā Zalcburgas Garīgās mūzikas nedēļas ietvaros vadīja meistarklases
kompozīcijā.
2009. gada augustā Zalcburgas Garīgās mūzikas nedēļas ietvaros vadīja meistarklases
kompozīcijā.
No 2004.gada līdz šim laikam – regulārs Latvijas un Starptautisku koru konkursu žūriju
loceklis.
2014.gadā Pasaules Koru olimpiādes žūrijas loceklis
2015. februārī Garīgās mūzikas nedēļas ietvaros Lingenā pie Osnabrikas (Vācijā) vadīja
meistarklases kompozīcijā.
2016.gada maijā – žūrijas loceklis Starptautiskajā kormūzikas kompozīciju konkursā Tokijā,
Japānā (ICCC, org. Ko Matsushita).
2017. gada septembrī vadīja meistarklases kompozīcijā Ķelnes Mūzikas un Dejas
Augstskolas studentiem.
2018.gada 16.-18.februārī žūrijas loceklis Starptautiskajā kompozīciju konkursā “Musica
Sacra Nova” Gdaņskā (Polija)/Ķelnē (Vācija)
2018.gada septembrī vadīja meistarklases kompozīcijā Coutances pilsētas Mūzikas skolas
skolniekiem, Manšā, Lejasnormandijā, Francijā
2019.gada jūnijā vadīja meistarklases kompozīcijā Coutances pilsētas Mūzikas skolas
skolniekiem, Manšā, Lejasnormandijā, Francijā
2019.gada maijā – žūrijas loceklis Starptautiskajā kormūzikas kompozīciju konkursā Tokijā,
Japānā (ICCC, org. Ko Matsushita).
No 2003. gada regulāras lekcijas par latviešu kora mūziku un tās rakstības principiem
dažādās Vācijas, Austrijas, Lietuvas un Polijas mācību iestādēs un kordiriģentu asociāciju
konferencēs.
AUTORKONCERTI:
1992. Rīgas Sv.Pētera baznīcā
1995. Rīgas Doma baznīcā
1996. Rīgas Sv. Pētera baznīcā
1998. Liepājas Sv.Annas baznīcā
1999. Kembridžā St.George baznīcā
2001. Rīgas Sv.Franciska baznīcā
2003. Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
2004. Rīgas Sv.Pētera baznīcā
2004. Rīgas Doma baznīcā
2004. Kauņas Jezuītu baznīcā
2007. Rīgas Sv.Pētera baznīcā
2008. Rīgas Sv.Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā
2008. Krimuldas baznīcā
2008. Umurgas baznīcā
2010. Dubultu luterāņu baznīcā
2011. Jūrmalas mūzikas vidusskolā
2011. Rīgas Mazajā Ģildē
2011. Rīgas Sv.Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā
2011. Rīgas Sv.Jēkaba katedrālē
2013. Rīgas Sv.Trīsvienības Romas Katoļu baznīcā
2014. Dubultu luterāņu baznīcā
2014. Rīgas Sv.Jāņa baznīcā
2014. Rīgas Doma baznīcā
2014. Liepājas Baptistu baznīcā
2016. Vācijā, Ķelnē, St.Pantaleon baznīcā
2016. Francijā, Normandijā, Coutances pilsētas mākslinieciskās izglītības centra kapellā
2018. Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes baznīcā
2018. Vācijā, Ķelnē, St.Pantaleon baznīcā

Maija Solovjova

Uzzināt vairāk

Maija Solovjova

Maija Solovjova PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” par mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāju strādā kopš 1999. gada. Veikusi arī kursa audzinātājas un Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas pienākumus, bet kopš 2005. gada ir Mūzikas vidusskolas direktora vietniece.

M. Solovjova absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora Romualda Kalsona kompozīcijas klasi, un viņas radošās daiļrades nozīmīgākie opusi ir skaņdarbs saksofonu kvartetam un ērģelēm Debesu impresijas, kas veltīts starptautiskajam ērģeļmūzikas festivālam Vox Angelica, skaņdarbs ērģelnieku duetam Pasauli es izstaigāju, kas tapis pēc Ilzes un Aigara Reiņu pasūtījuma, skaņdarbs alta saksofonam un ērģelēm Dzirdu pasauli. Redzu pasauli. Jūtu pasauli, kas tapis pēc ievērojamā ērģelnieka Tālivalža Dekšņa pasūtījuma, un skaņdarbi trio Voice of Instruments koncertprogrammām.

2020. gadā M. Solovjova sadarbībā ar D. Solovjovu pabeidza darbu pie metodiskā krājuma 24 latviešu tautas dziesmu apdares saksofonam un klavierēm, kura mērķauditorija ir profesionālās ievirzes izglītības programmu 1.-6. klases saksofona spēles audzēkņi.
M. Solovjovas sirdsdarbs ir solfedžo mācīšana profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem, jo tas ir priekšmets, kurā gan pedagogiem, gan audzēkņiem, apgūstot dažādus mūzikas valodas elementus, iespējams izpausties ļoti radoši.