Mūzikas teorija

Apraksts

Platons reiz teica, ka “… muzikālā izglītība ir ārkārtīgi svarīga, jo tā ļauj ritmam un harmonijai pēc iespējas dziļāk iekļūt dvēselē, piepildot to ar skaistumu un dodot cilvēkam skaistuma izjūtu”. Mūzikai ir milzīgs spēks, kas sekmē ik viena bērna emocionālo un intelektuālo attīstību.

Mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra un ritmika ir mācību priekšmeti, kurus apgūst ik viens bērnu mūzikas skolas audzēknis. Šie priekšmeti ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, tādejādi veidojot priekšstatu par plašās mūzikas pasaules daudzveidību un dažādību.

Šajos mācību priekšmetos audzēkņi attīsta mūzikas uztverei un atskaņošanas praksei nepieciešamās iemaņas – melodisko un harmonisko dzirdi, muzikālo atmiņu un domāšanu,  vokālās un  metroritma iemaņas, kā arī mūzikas teorijas pamatus. Tāpat šajos priekšmetos tiek veidota izpratne par mūzikas vēsturisko stilu attīstību, par komponistiem un laiku, kad tie ir dzīvojuši, par folkloru un tradīcijām, par mūzikas žanriem un izteiksmes līdzekļiem, to lomu satura un tēla veidošanā. Audzēkņi apgūst prasmes saklausīt, analizēt, vērot, salīdzināt un izteikt savu viedokli. Nodaļas pedagogi ir zinoši un radoši ikdienas darbā, kas rosina audzēkņus praktiskajai muzicēšanai un muzikāli radošajai darbībai.

Mācībspēki

Kristīne Ozola

Nodaļas vadītāja

Inga Cīrule

Uzzināt vairāk

Inga Cīrule

Direktora vietniece Mūzikas skolas mācību darbā, mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoģe Mūzikas skolā, mūzikas teorētisko priekšmetu metodikas pasniedzēja un prakses vadītāja vidusskolā.

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, iegūstot profesionālā maģistra grādu, pirms tam Ventspils Mūzikas vidusskolu un Kandavas Mūzikas skolu. Cenšas īstenot un turpināt savu pedagogu ieguldījumu- Jānis Zirnis, Ansis Alberings, Juris Kalnciems, Anita Garanča, Maigurs Andermanis, Irēna Nelsone, Ilga Millere, Vaida Salmiņa, Pēteris Lācis, Irēna Mamaja.

Kopš 2005.g.- mūzikas teorētisko priekšmetu komisijas vadītāja, no 2010.gada- direktora vietniece mācību darbā.

Pārliecība- mūzika ir mākslas veids, kas palīdz veidoties bērna personībai, būt neatlaidīgam, mērķtiecīgam, apzinīgam; attīsta radošumu, komunikācijas prasmes, veido emocionālo intelektu un pasaules redzējumu. Jo profesionālāk tiks apgūta mūzika, jo vairāk attīstīsies bērna prognozēšanas spējas- prasme vienlaikus domāt un veikt vairākus soļus uz priekšu. Veiksmīgākais mācību process veidojas, ja izglītības procesā veidojas sadarbība- audzēknis- radošs pedagogs un vecāki.

Jaunās mācību programmas vispārizglītojošās skolās tiek pārveidotas un balstītas uz kompetenču pieeju izglītībā. Mūzikas apmācībā šis process notiek nepārtraukti- instrumenta spēles apguve, dziedāšana, muzicēšana kolektīvos, mūzikas valodas un mūzikas literatūras apguve, kas sniedz iespēju ielūkoties dažādos gadsimtos, uzzināt par dažādu laiku mūziku, mākslu, arhitektūru un kultūru. Bez ierastā mācību darba, bērniem ir iespēja piedalīties konkursos, gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, iepazīt jaunas vietas un kultūras, iegūt atmiņas un pieredzi, veidojot savu intelektuālo bagātību.

Pienākumi- pārraudzīt Ventspils Mūzikas skolas mācību darbu, iedvesmot pedagogus un audzēkņus jauniem konkursiem, lieliskiem rezultātiem, palīdzēt tos īstenot; organizēt Mūzikas skolas audzēkņu koncertdzīvi, rosināt idejas par jauniem pasākumiem, festivāliem. Veicināt sadarbību ar reģiona un Latvijas Mūzikas skolu pedagogiem un audzēkņiem, ieviest jaunākās metodiskās atziņas Mūzikas skolas pedagogu darbā.

Sandra Lielanse

Sanija Pastare

Ligita Vaļuka

Maija Araka

Antra Ziemele