EKII projekts

ekii07.10.2016.

2016.gada 23.septembrī starp Ventspils pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA “Vides investīciju fonds” noslēgts līgums par projekta “Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī” īstenošanu.

Projekta iesniegumu VARAM izsludinātam Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) atklātam konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” Ventspils pašvaldība iesniedza šī gada maijā. Kopā konkursam tika iesniegti 12 projekta iesniegumi, no kuriem ar šī gada septembrī pieņemto VARAM lēmumu tika oficiāli apstiprināti septiņi – Ventspils pašvaldības projekta iesniegums un vēl sešu Latvijas pašvaldību projekta iesniegumi.
Ventspils projekta mērķis ir jaunas zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, nodrošinot ilgtspējīgu un videi draudzīgu būvdarbu veikšanu, samazinot ēkas apkurināšanas rezultātā radīto ietekmi uz vidi.

Ēkas norobežojošo konstrukciju būvniecībā tiks ievēroti pasīvo ēku būvdarbu principi un izolētspējas prasības, ēkā tiks izbūvēta siltumsūkņu sistēma, kas dod iespēju vasaras periodā zemes enerģiju ilgtspējīgā veidā lietot telpu dzesēšanai, tiks uzstādīts augstas efektivitātes rotora tipa siltummainis ar gaisa siltumenerģijas rekuperāciju, tiks izbūvēta decentralizētā un hibrīdā ventilācijas sistēma, ierīkota dabiskā apgaismojuma un žalūziju vadības sistēma, ar kuras palīdzību iespējams regulēt mikroklimatu un apgaismojumu telpās, kā arī veikta virkne vēl citu energoefektīvitāti veicinošu būvniecības risinājumu.

Paredzētais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību ir ne lielāks par 25,76 kWh/m2 gadā. Jāatzīmē, ka esošo valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas pagaidu ēku kopējais enerģijas patēriņš apkurei novērtēts 150-170 kWh/m2 gadā.

Projektam apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas ir 17 647 058,82 EUR, projektam apstiprinātais EKII finansējums: 85 % jeb 15 000 000,00 EUR, savukārt Ventspils pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 2 647 058,82 EUR. Projekta īstenošanas laiks noteikts līdz 2019. gada 22.augustam.

Piesaistītais EKII finansējums veido tikai daļu no jaunajai ēkai nepieciešamā kopējā finansējuma. Ēkas būvniecībai plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējumu 10 949 856,00 EUR apmērā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros.

Pasūtītāja funkcijas būvdarbu procesā, projektu vadību un citas darbības, kas nepieciešamas minētā būvprojekta īstenošanai, Ventspils pilsētas dome uzticējusi nodrošināt Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālā pārvalde”, kas šobrīd veic intensīvu darbu pie iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma „Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecība Lielajā laukumā, Ventspilī” (Nr.KP 2016/091A) ietvaros.

Jau esam informējuši, ka Ventspils Mūzikas vidusskola ir lielākā Kultūras ministrijas pārziņā esošā kultūrizglītības iestāde ārpus Rīgas, un skolai nav savu pastāvīgu, profesionālajai darbībai piemērotu telpu jau kopš 2014.gada sākuma, kad tā pārtrauca darbību bīstamā stāvoklī esošajās ēkās. Kopš tā laika mācību process tiek organizēts vairākās pagaidu telpās dažādās vietās pilsētā.
Valsts Ventspils mūzikas vidusskola būs vienīgais realizētais reģionālais projekts, kuru īstenojot, uz jaunajām telpām pārcelsies visi – gan profesionālās vidējās izglītības programmu, gan profesionālās ievirzes izglītības programmu – audzēkņi. Projekta sekmīgas īstenošanas rezultātā – uz jaunām telpām pārcelsies visi 500 audzēkņi un 100 pedagogi.

 

07 October 2016

PRESS RELEASE

Agreement on Construction of Low-Energy Ventspiekiils Regional Musical School with Concert Hall has been signed

An agreement to implement the “Construction of the Ventspils Regional Musical School with Concert Hall of Low Energy Consumption” project was concluded by Ventspils Municipal authority “Komunālā pārvalde”, Ministry of Environmental Protection and Regional Development, and Environmental Investment Fund Ltd on 23 September 2016.

In May 2016 Ventspils submitted a project application for the open tender of the Auctioning Instrument of Emission Allowances “Greenhouse Gas Emission Reductions – Energy Efficient Buildings” published by the Ministry. In total 12 project applications were received by the Ministry, 7 of which were approved in September – the application by Ventspils municipality along with application from six other Latvian municipalities.

The project aims at the construction of a reduced carbon footprint building, ensuring the works are carried out in a sustainable and environmentally friendly manner. The reduction of CO2 emissions will be achieved through the implementation of series of novel solutions such as heat pump system utilising earth’s energy for cooling, high performance heat exchanger recuperating thermal energy, decentralised hybrid aeration system and natural light and blinds’ management system to name a few. All these measures will result in significantly reduced energy consumption amounting to only 25,76 kWh/m2 annually, as opposed to the average of 150 – 170 kWh/m2 consumed by the buildings occupied by the musical school currently.

Ventspils Musical School is the largest regional institution of cultural education operating under the supervision of the Ministry of Culture. The school has not had permanent premises suitable for professional operation, owing to the critical condition of the current buildings, since 2014.

The Musical School will be the only regional project where, after its successful completion, both students of vocational secondary education and students of vocational education will move to new premises. In total 500 students and 100 teachers will move into the new building.

Eligible costs of the project exceed 17.647 million euros, including 15 million euros from the Instrument and 2.647 million co-funding from the Municipality. It is also planned to attract an investment of nearly 11 million euros from the EU operational programme “Growth and Employment” of the European Regional Development Fund, and the Government. It is scheduled that the project will be completed by 22 August 2019.

 

07.10.2016.

Информация для СМИ
ekiiЗаключён договор о реализации проекта здания Вентспилсской музыкальной средней школы с низким потреблением энергии

23 сентября 2016 года между заведением Вентспилского самоуправления “Коммунальное управление”, Министерством по охране окружающей среды и регионального развития (МООСРР) и ООО “Инвестиционного фонда окружающей среды” был заключён договор о реализации проекта строительства низкоэнергетического здания Вентспилсской музыкальной средней школы с функцией концертного зала на большой площади в Вентспилсе.
В мае этого года Вентспилское самоуправление подало заявление проекта в обвяленный МООСРР открытый конкурс инструмента аукциона квот на выбросы (ИАКВ) “Уменьшение выбросов парниковых газов – здания с низким энергопотреблением”. В целом на конкурс были поданы 12 заявлений проектов, из которых с решением МООСРР в сентябре этого года официально были подтверждены 7 – заявление проекта Вентспилского самоуправления и ещё шести Латвийских самоуправлений.
Целю Вентспилского проекта является строительство нового здания Вентспилсской музыкальной средней школы с низким потреблением энергии, обеспечивая устойчивое и экологически чистое строительство и уменьшая влияние на среду от отопления здания.
В строительстве ограждающей конструкции здания будут соблюдены принципы строительства пассивных домов и требования изоляции, в здании будет установлена система тепловых насосов, которые во время летнего периода дают возможность использовать энергию от земли для охлаждения помещений, будет установлен высоко качественный ротационный теплообменник с рекуперацией воздушной тепловой энергии, будет установлена децентрализованная и гибридная вентиляционная система и система управления естественного освещения и жалюзи, с помощью которых можно регулировать микроклимат и освещение в помещениях, а также использовано множество других строительных решений по энергоэкономии.
Намечаемое потребление энергии для отопления на расчётную площадь здания не превышает 25,76 kWh/m2 в году. Важно отметить, что общее потребление энергии на отопление временных зданий государственной Вентспилсской музыкальной средней школы оценивается в 150-170 kWh/m2 в году.
Подтверждённые общие оплачиваемые расходы проекта: 17 647 058,82 EUR, подтверждённое финансирование ИАКВ: 85 % или 15 000 000,00 EUR, в свою очередь софинансирование Вентспилсского самоуправления: 2 647 058,82 EUR. Срок реализации проекта 22 августа 2019 года.
Привлеченное финансирование ИАКВ составляет только часть от общего финансирования, необходимого для нового здания. Для строительства здания планируется привлечь финансирование Европейского фонда регионального развития и государства в сумме 10 949 856,00 EUR в рамках поддержки специфической цели 8.1.3. “Увеличить число модернизированных заведений профессионального образования” программы “Развитие и занятость”
Функции заказчика, проведение проекта и другие действия в процессе строительства, которые необходимы для реализации данного строительного проекта Вентспилская городская дума поручила заведению Вентспилсского самоуправления “Коммунальное управление”, которая на данный момент осуществляет работу над оценкой заявленных предложений в рамках закупки “Вентспилсская музыкальная средняя школа с функцией концертного зала на большой площади в Вентспилсе” (KP 2016/091A).
Вентспилсская музыкальная средняя школа является самым большим заведением культурного образования под управлением Министерства культуры в регионах. У школы уже с начала 2014 года нет постоянных, для профессиональной деятельности подходящих, помещений в связи с прекращением работы в зданиях в аварийном состоянии. С этого момента учебный процесс организуется в множественных временных помещениях в разных местах города.
Государственная Вентспилсская музыкальная средняя школа будет единственным региональным проектом, в результате реализации которого на новые помещения переместятся все – как ученики профессиональных средних образовательных программ, так и ученики образовательных программ с профессиональным уклоном. В результате успешной реализации проекта – на новые помещения переместятся все 500 учеников и 100 педагогов.

 

IETEIKT: